Bear Riku at Belitsa

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Защитата на данни е важна за нас!

12.7.2022

1. Обща информация:

1.1. Цел и отговорност

1. Настоящата Политика за защита на данните има за цел да Ви информира за естеството, обхвата и целта на обработка на личните данни, свързани с нашите онлайн услуги и съответните уебсайтове, функции и съдържание (наричани по-нататък "онлайн услуга" или "уебсайт"). Подробности за дейностите, свързани с обработка на данни, можете да намерите в раздел 2.  

2. Подробности за обработката на данни с цел осъществяване на нашите бизнес процеси са описани в раздел 3.  

3. Онлайн услугата се предоставя от ЧЕТИРИ ЛАПИ, България (ул. „Пиротска” № 8, вх. A, ет. 1, София 1000) – наричано по-долу "доставчик", "ние" или "нас", което също така носи отговорност съгласно Закона за защита на личните данни.  

4. Нашата онлайн услуга се хоства от Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Германия, и се поддържа от web&co, Marxergasse 5/24, A-1030 Виена, Австрия. 

5. Можете да се свържете с наш служител относно защита на данните чрез електронната поща с адрес info@bearsanctuary-belitsa.org

6. Терминът "потребител" обхваща всички клиенти, заинтересовани лица, служители и посетители на нашата онлайн услуга. 

1.2. Правни основания

Ние събираме и обработваме лични данни въз основа на следните правни основания:  

а. Съгласие в съответствие с член 6, ал. 1, буква (а) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Съгласието означава всяко свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено посочване на съгласие, което може да бъде под формата на изявление или друг недвусмислен потвърждаващ акт, даден от субекта на данните, който е съгласен с обработването на лични данни, свързани с него.  

b. Необходимост за изпълнение на договор или за предприемане на стъпки, преди сключването на договор, съгласно чл. 6, ал. 1, буква (б) от ОРЗД, което означава, че данните са необходими, за да изпълним договорните си задължения към Вас или да подготвим сключване на договор с Вас.  

c. Обработка за изпълнение на правно задължение в съответствие с член 6, ал. 1, буква (в) от ОРЗД, което означава, че например обработването на данни се изисква по закон или други разпоредби.   

d. Обработка с цел защита на законните интереси в съответствие с член 6, ал. 1, буква (е) от ОРЗД, което означава, че обработката е необходима за защита на законните интереси, преследвани от нас или от трета страна, освен ако Вашите интереси или основни права свободи нямат приоритетна сила над тези интереси, което изисква защита на личните данни. 

1.3. Права на субектите на данни

Вие имате следните права по отношение на обработваните от нас Ваши лични данни: 

а. Право да подадете жалба до надзорен орган в съответствие с чл. 13, ал. 2, буква г) от ОРЗД и чл. 14, ал. 2, буква (д) от ОРЗД;  

b. Право на достъп в съответствие с член 15 от ОРЗД; 

c. Право да искате поправка във Вашите данни в съответствие с член 16 от ОРЗД;  

d. Право на заличаване ("право данните да бъдат забравени") в съответствие с член 17 от ОРЗД;  

e. Право на ограничаване на обработката в съответствие с член 18 от ОРЗД;  

f. Право на преносимост на данните в съответствие с член 20 от ОРЗД;  

g. Право на възражение в съответствие с член 21 от ОРЗД. 

Забележка: Потребителите могат да възразят срещу обработването на личните им данни в съответствие със законовите разпоредби във всеки един момент с действие в бъдеще. Възражението може да бъде направено по-специално срещу обработката за целите на директния маркетинг.  

Без да се засягат други административни или съдебни средства за правна защита, Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка по Ваше местоживеене, работа или мястото на предполагаемото нарушение, ако смятате, че обработката на Вашите лични данни нарушава разпоредбите на ОРЗД.

1.4. Заличаване на данни и продължителност на съхранението 

Личните данни на субекта на данните ще бъдат заличени или блокирани веднага след като целта на съхранението е неприложима. Съхранението на данни извън това може да се случи, ако това се изисква от европейския или националния законодател в европейските регламенти, закони или други наредби, на които администраторът е подчинен. Блокирането или заличаването на данни също се извършва, когато срокът за съхранение, наложен от посочените стандарти, изтича, освен ако не е необходимо съхраняване на данните за сключването на договор или изпълнението на договорни задължения.  

1.5. Сигурност на обработката

1. Ние въведохме подходящи и най-съвременни технически и организационни мерки за сигурност (ТОМ). По този начин данните, които се обработват от нас, са защитени от случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожаване и неоторизиран достъп.  

2. Тези мерки за сигурност включват, по-специално, криптиран трансфер на данни между Вашия браузър и нашия сървър.  

1.6. Прехвърляне на данни на трети страни, подизпълнители и доставчици на трети страни 

1. Прехвърлянето на лични данни на трети страни става само в рамките на законовите изисквания. Ние разкриваме лични данни на потребителите само на трети страни, ако това е необходимо, напр. за целите на фактуриране или други цели, ако разкриването е необходимо, за да се гарантира изпълнението на договорни задължения към потребителите. 

2. Ако ангажираме подизпълнители за нашата онлайн услуга, ние сме сключили подходящи договорни споразумения, както и сме предприели подходящи технически и организационни мерки с тези дружества.  

3. Ако използваме съдържание, инструменти или други средства от други компании (наричани по-долу общо „доставчици на трети страни“), чиито регистрирани офиси се намират в трета държава, се приема, че е на лице прехвърляне на данни към страните по произход на тези доставчици на трети страни. Прехвърлянето на лични данни към трети страни се извършва изключително само при наличие на адекватно ниво на защита на данните, съгласието на потребителя или друго законово разрешение. 

2. Дейности по обработка в обхвата на нашата онлайн услуга  

2.1. Събиране на информация

1. Когато използвате нашата онлайн услуга, информацията може да бъде прехвърлена автоматично от браузъра на потребителя към нас; тази информация включва името на достъпения уебсайт, файл, дата и час на достъпа, количество прехвърлени данни, известие за успешен достъп, тип и версия на браузъра, операционна система на потребителя, URL адрес на препращане (предишно посетената страница), IP адрес и заявяващия доставчик.  

2. Обработката на тази информация се извършва въз основа на законни интереси в съответствие с член 6, параграф 1 (е) ОРЗД (напр. за оптимизиране на онлайн услугата), както и за гарантиране на сигурността на обработката в съответствие с член 5, параграф 1 (е) ) ОРЗД (напр. за целите на защитата и изясняване на кибератаки). 

3. Тази информация ще бъде изтрита автоматично 30 дни след прекратяването на връзката, освен ако други периоди на запазване на данни не изискват друго.  

4. Събирането на данните и съхраняването на данните в лог файлове е от съществено значение за предоставянето на онлайн услугата. Следователно потребителите нямат право на опции за заличаване, възражение или корекция.  

2.2. Инструменти в нашия домейн

Услугата „Google Tag Manager” [Управляване на тагове в Гугъл] 

1. Този уебсайт използва Google Tag Manager. Тази услуга позволява на таговете на уеб страниците да се управляват чрез интерфейс. Google Tag Manager управлява само тагове, не управлява "бисквитки" и не събира никакви лични данни. Google Tag Manager задейства други тагове, които могат да събират лична информация. Google Tag Manager обаче няма достъп до тези данни.   

2. Ако е деактивиран на ниво домейн или "бисквитка", тя ще остане валидна за всички тагове за проследяване, изпълнявани с Google Tag Manager. 

___

Услугата Google Analytics

Ние използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Ireland Limited (Gordon House Barclays Dublin Ireland – по-долу „Google“), въз основа на Вашето съгласие за анализ, оптимизиране и икономическо функциониране на нашата онлайн оферта съгласно чл. 6, ал. 1, буква (а) от ОРЗД. Google използва „бисквитки” и други технологии. Информацията, генерирана от услугата, за използването на онлайн офертата от потребителите се предава на сървър на Google в САЩ и се обработва там.  

Google действа от наше име в рамките на обработката на поръчки в съответствие с член 28 от ОРЗД. Ние сме сключили споразумение за защита на данните с Google, което съдържа стандартните клаузи за защита на данните на ЕС.   

Използваме Google Analytics с активирана IP анонимизация.  

Google Analytics съхранява „бисквитки” във Вашия уеб браузър за период от две години от последното Ви посещение. Тези „бисквитки” съдържат произволно генериран потребителски идентификатор, който може да се използва, за да ви разпознае по време на бъдещи посещения на уебсайта. Потребителите могат да предотвратят съхранението на „бисквитки”, като настроят съответно софтуера на своя браузър; потребителите могат също да предотвратят събирането на данни, генерирани от „бисквитки” и свързани с използването им на онлайн офертата към Google, както и обработката на тези данни от Google, като изтеглят и инсталират приставката за браузър, достъпна на следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en   

Записаните данни се съхраняват заедно с произволно генерирания потребителски идентификатор, което позволява оценката на псевдонимни потребителски профили. Тези свързани с потребителя данни се изтриват автоматично след 26 месеца. Други данни остават съхранявани в обобщен вид за неопределено време.  

За повече информация относно използването на данни от Google, настройките и опциите за отмяна, моля, посетете уебсайтовете на Google:  

___

 Услугата Google APIs & Google Fonts

За да показва съвместимо шрифтовете, нашият уебсайт използва уеб шрифтове, предоставени от Google. Google Fonts е услуга на Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия („Google“). За да използваме тези уеб шрифтове, ние също използваме и API на Google.  

За да се показват уеб шрифтове, уеб браузърът, който използвате, трябва да се свърже със сървър на Google. Това информира Google, че нашият уебсайт се достъпва чрез вашия IP адрес. IP адресът от браузъра на устройството, което използвате за достъп до нашия сайт, също се съхранява от Google. Ако Вашият браузър не поддържа уеб шрифтове, Вашето устройство ще покаже сайта със стандартен тип шрифт. С всяка заявка на Google Font Вашият IP адрес автоматично се прехвърля към сървър на Google заедно с информация като Вашите езикови предпочитания, разделителна способност на дисплея, версия и име на Вашия браузър. Данните за употреба, събрани от Google, им позволяват да определят популярността на конкретни типове шрифтове. Google публикува тези констатации на вътрешни сайтове за анализ (напр. Google Analytics). 

За повече информация относно Google Fonts вижте  https://developers.google.com/fonts/faq and the Google Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy 

___

Услугата Google Photos

За показване на видео thumbnails, нашият уебсайт използва Google Photos, предоставени от Google. Чрез тяхното използване не се събират данните. За повече информация относно Декларацията за поверителност на Google посетете Декларацията за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy

___

Услугата Google Maps

Google Maps е онлайн картографска услуга, която прави географската информация по-четлива за Вас като потребител чрез Вашето устройство. Наред с други неща, се показват упътвания или части от картата на местоположение могат да бъдат интегрирани в уебсайт.   

Когато се стартира Google Maps, Вашият браузър установява връзка със сървърите на Google. Това позволява на Google да знае, че нашият уебсайт е бил достъпен чрез вашия IP адрес. Използването на Google Maps позволява на Google да събира и обработва данни за използването на услугата.  

В допълнение към вашия IP адрес, Google Maps обработва въведените думи за търсене и координатите на географската ширина и дължина за предоставяне на тази услуга. Ако използвате функцията за планиране на маршрут на Google Maps, въведеният начален адрес също ще бъде съхранен. Тази обработка на данни се извършва изключително чрез доброволно използване на Google Maps и не е в нашата сфера на влияние.  

Общите условия за обработка на данни за продуктите на Google и стандартните договорни клаузи за прехвърляне на данни към трети държави могат да бъдат намерени на https://business.safety.google/adsprocessorterms/ 

___

Регламни услуги Google Ad Services

Този уебсайт използва функцията за ремаркетинг или „подобна целева група“ на Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google").  

Вие можете да бъдете таргетирани от реклами, като виждате персонализирани и базирани на интереси реклами, когато посещавате други уебсайтове в така наречената „Google Display Network“. „Google Remarketing“ или функцията „Similar target groups“ използва така наречените „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и които позволяват анализ на използването на уебсайта от Ваша страна. Тези текстови файлове се използват за записване на Вашите посещения и анонимни данни за използването на уебсайта. Личните данни няма да се съхраняват. Ако посетите друг уебсайт в така наречената „Google Display Network“, може да видите реклами, които най-вероятно вземат предвид продуктовите и информационните области, достъпени преди това на нашия уебсайт.   

Можете да преустановите функцията „Google Remarketing“ или „Similar target group“, като преустановите съхранението на „бисквитки”, като настроите съответно софтуера на Вашия браузър. Въпреки това, бихме искали да отбележим, че в този случай може да не можете да използвате всички функции на този уебсайт в пълна степен. Можете също така да попречите на Google да събира данните, генерирани от бисквитката, които са свързани с използването на уебсайта от Ваша страна, и обработването на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, достъпна на следната връзка:  https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en. Можете също да деактивирате използването на „бисквитки” от трети страни, като посетите страницата за деактивиране на Network Advertising Initiative на адрес  http://www.networkadvertising.org/choices/  и да приложите допълнителната информация за отказване, описана там.   

Декларацията за поверителност на Google за ремаркетинг с допълнителна информация можете да намерите тук: https://www.google.com/privacy/ads/

___

YouTube

1. Ние използваме YouTube за интегриране на видеоклипове. Видеоклиповете са вградени в режим на разширена защита на данните.   

2. Уебсайтът на YouTube използва „бисквитки, за да събира информация за потребителите на своя уебсайт. YouTube ги използва, наред с други неща, за събиране на статистически данни на видеата, за предотвратяване на измами и за подобряване на удобството за потребителя.   

3. С помощта на YouTube се установява връзка с мрежата на Google DoubleClick. Стартирането на видеото може да задейства по-нататъшна обработка на данни. Ние нямаме влияние върху това.  

4. За повече информация относно поверителността в YouTube, моля, вижте тяхната политика за поверителност на адрес: https://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube  

___

Инструментът Google Ad Manager

1. Google Ad Manager от Google е услуга на Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“).   

2. Google Ad Manager от Google използва „бисквитки”, за да показва подходящи за вас реклами. На Вашия браузър е зададен псевдонимен идентификационен номер (ID), за да проверява кои реклами са били показани във Вашия браузър и кои реклами са били извикани. „Бисквитките” не съдържат никаква лична информация. Използването на „бисквитките” на Google Ad Manager позволява само на Google и партньорските му уебсайтове да показват реклами въз основа на предишни посещения на нашия или други уебсайтове в Интернет. Информацията, генерирана от „бисквитките”, се предава от Google на сървър в САЩ за анализ и се съхранява там. При никакви обстоятелства Google няма да съпоставя Вашите данни с други данни, събрани от Google.  

3. Използвайки нашия уебсайт, Вие се съгласявате с обработката на данни за Вас от Google и начина на обработка на данните, описан по-горе, както и посочената цел.  

4. Можете да откажете използването на „бисквитки”, като изберете съответните настройки на Вашия браузър. Можете също така да попречите на Google да събира данните, генерирани от „бисквитките” и свързани с използването на уебсайта от Ваша страна и да обработва тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, достъпна на следната връзка „Разширение за деактивиране на Google Ad Manager”.   

5. За повече информация относно Google Ad Manager от Google и поверителността, моля, посетете: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en 

___

Google reCAPTCHA

1. Ние използваме услугата „reCAPTCHA” на Google, която защитава нашия уебсайт от спам и злоупотреба. Услугата не позволява на автоматизирания софтуер (т.нар. ботове) да извършва злоупотреби в нашите уебсайтове, което означава, че се проверява дали направените записи действително идват от човек. Google събира следните данни:   

  • Референт (адрес на страницата, където се използва captcha)  
  • IP адрес на потребителя  
  • Google акаунт (ако потребителят е регистриран в Google, акаунтът се разпознава и присвоява)  
  • Поведението на потребителя при въвеждане (напр. скорост на въвеждане в полетата на формуляра, ред на избор на полетата за въвеждане от потребителя) се използва за подобряване на разпознаването на шаблони в Google.  
  • Браузър, размер и разделителна способност на браузъра, плъгини за браузър, дата, езикови настройки   
  • Инструкции за презентация (CSS) и скриптове (Javascript) на уебсайта  
  • Събития с мишката и докосването в страницата   

2. Google също така чете „бисквитки” от други услуги на Google, като Gmail, Search и Analytics. Всички данни са криптирани и изпратени до Google. Никакви лични данни не се четат или записват от полетата за въвеждане на съответната форма.  

3. За повече информация относно политиката за поверителност на Google посетете http://www.google.com/policies/privacy/  

4. Обработката на тази информация се извършва въз основа на законни интереси в съответствие с член 6, параграф 1, буква (е) от ОРЗД.  

3. Обработка с цел осъществяване на нашите бизнес процеси  

3.1. Формуляр за контакт и осъществяване на контакт по имейл

1. При контакт с нас (чрез онлайн формуляр или имейл), предоставените от потребителя данни ще бъдат обработвани изключително за обработка на запитването и неговото изпълнение.   

2. Всяко друго използване на данните ще се извършва само въз основа на даденото съгласие от потребителя.  

3. Данните на потребителите ще се съхраняват в нашата система за управление на взаимоотношенията с клиенти (Salesforce) или в сравним софтуер/база данни. Прилагат се законовите срокове на съхранение за бизнес писма.  

3.2. Бюлетин и комуникация чрез електронна поща

1. Със следната информация Ви информираме за съдържанието на нашия бюлетин и комуникацията чрез електронна поща, както и за процедурата за регистрация, изпращане и статистическа оценка, и Вашите права на възражение. Абонирайки се за нашия бюлетин, Вие се съгласявате с неговото получаване и описаните процедури. 

2. Съгласие 

Като част от регистрацията за нашия бюлетин и комуникация чрез имейл, ние получаваме съгласието на нашите поддръжници чрез специално поле за отметка, добавено в различните ни канали. Регистрациите за бюлетин и комуникация чрез имейл се записват за изпълнение на законовите задължения за доказване. Това включва съхраняване на времето на регистрацията и потвърждението. 

3. Инструмент за електронна поща 

Бюлетинът и имейл комуникацията се изпращат с помощта на инструмента за електронна поща Marketing Cloud – наричан по-долу „доставчик на услуги по изпращане“. Правилата за защита на данните на доставчика на инструмента за електронна поща можете да видите тук: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/  

Съгласно информация на доставчика на имейл инструмент, доставчикът на имейл инструмент може да използва тези данни в псевдонимна форма - т.е. без свързване на данни с конкретни потребители, за оптимизиране или подобряване на собствените си услуги, напр. за техническо оптимизиране на изпращането и представянето на бюлетина и имейл комуникацията или за статистически цели, за да се определят държавите на получателите. Въпреки това, доставчикът на имейл инструмент не използва данните на получателите на нашия бюлетин, за да се свърже с тях или да предаде данните на трети страни. 

4. Данни за регистрация 

За да се регистрирате за бюлетин и имейл комуникация, трябва да въведете своя имейл адрес, обръщение, собствено и фамилно име, както и да поставите отметка в квадратчето за съгласие.  

5. Статистически проучвания и анализи 

Бюлетините и имейл комуникацията съдържат така наречения „уеб маяк“ ["web-beacon"], т.е. файл с размер на един пиксел, който се изтегля от сървъра на доставчика на имейл инструмента, когато бюлетинът или имейл комуникацията бъдат отворени. В обхвата на това изтегляне първоначално се събира техническа информация, като например информация за браузъра и Вашата операционна система, както и вашия IP адрес и време на изтегляне. Тази информация се използва за техническо подобряване на услугите въз основа на техническите данни или целевите групи и тяхното поведение при четене въз основа на местоположенията им по изтегляне (които могат да бъдат определени чрез IP адреса) или времето за достъп.   

Статистическите проучвания също така включват определяне дали бюлетините и имейл съобщенията се отварят, кога се отварят и кои връзки се кликват. По технически причини тази информация може да бъде приписана на отделните получатели на бюлетин. Въпреки това, нито ние, нито доставчикът на имейл инструмента, имаме намерение да наблюдаваме отделни потребители. Оценките ни служат много повече, за да разпознаем навиците за четене на нашите потребители и да адаптираме съдържанието си към тях или да изпратим различно съдържание според интересите на нашите потребители. 

6. Правни основания 

Използването на доставчика на инструмента за електронна поща, извършването на статистически проучвания и анализи, както и регистрирането на процеса на регистрация се основават на нашите законни интереси в съответствие с член 6, параграф 1, буква (е) от ОРЗД. Ние сме заинтересовани да използваме удобна за потребителя и сигурна система за изпращане на бюлетини, която обслужва нашите бизнес интереси и отговаря на очакванията на нашите потребители.  

7. Прекратяване/Оттегляне 

Вие можете да отмените получаването на нашия бюлетин и имейл комуникация по всяко време, т.е. да оттеглите Вашето съгласие. В края на всеки бюлетин ще намерите връзка за анулиране на бюлетина и имейл комуникацията. Ако потребителите са отменили получаването на бюлетина или имейл комуникация, личните данни на потребителите, обработени за изпращане, ще бъдат изтрити. 

3.3 Офис в конкретната държава

1. Обхват и цел на обработката на данни, правно основание  

Ние обработваме изключително необходимите данни за подкрепа на доброволци съгласно член 6, параграф 1, буква (а) от ОРЗД (съгласие).  

Изпращането на нашата имейл комуникация също се основава на член 6, параграф (1), буква (а) от ОРЗД (съгласие). 

2. Данни 

По-специално се обработват основни лични данни и данни за контакт (например имейл адрес и телефонен номер. 

3. Получатели 

няма 

4. Възможност за възражение и прекратяване  

Вие можете да възразите срещу изпращането на нашата имейл комуникация по всяко време с бъдещ ефект. 

Можете да оттеглите съгласието си за обработка на данни по всяко време с бъдещ ефект. 

3.4. Дарения и спонсорство

1. Обхват и цел на обработката на данни, правно основание  

Ние предоставяме формуляри в нашите онлайн канали, които потребителят може да използва, за да направи дарение или спонсорство по електронен път. Ние обработваме събраните в този контекст данни за целите на обработката на плащането и за подкрепа на дарители и спонсори в съответствие с член 6, параграф 1, буква (б) от ОРЗД (изпълнение на договор).  

Използването на вашите данни за адрес за получаване на информация и материали по пощата за промоционални цели, базирани на интереси, се извършва в съответствие с член 6, параграф 1, буква (е) от ОРЗД (балансиране на интересите).  

Освен това обработката на данни е необходима поради данъчните разпоредби, както и разпоредбите за пране на пари съгласно член 6, параграф 1, буква (д) от ОРЗД (правно задължение).  

2. Данни 

Данните, събрани във всеки отделен случай, са разпознаваеми в използваната форма; това са по-специално данни за дарението (например сума, интервал на дарение и начин на плащане), както и основни лични данни и данни за контакт (например имейл адрес и телефонен номер). 

3. Получател 

Кредитна карта и директен дебит 
Ако изберете метод на плащане "кредитна/дебитна карта" или "SEPA директен дебит", ние предаваме лични данни, които са необходими за обработката на плащането, на доставчика на платежни услуги ADYEN N.V. (Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, The Netherlands) 

Информация за защита на данните на Adyen N.V. can be found at https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy  

Плащане чрез „Paypal” 
Ако изберете метода на плащане „PayPal“, ние предаваме лични данни, необходими за обработката на плащането на PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg). 

Информация за защита на данните на PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. can be found at https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.  

4. Възможност за възражение и прекратяване   

Можете да възразите срещу използването на Вашите данни за рекламни цели по всяко време с бъдещ ефект. 

Можете да оттеглите съгласието си за обработка на данни по всяко време с бъдещ ефект. 

3.5. Петиции

1. Обхват и цел на обработката на данни, правно основание  
Ние обработваме само необходимите данни за изпълнение на петиции в съответствие с член 6, параграф 1, буква (а) от ОРЗД (съгласие).  

Изпращането на бюлетин по имейл се основава изключително на Вашето отделно съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква (а) от ОРЗД. 

2. Данни 
По-специално се обработват основни лични данни, данни за контакт (например имейл адрес и телефонен номер) и данни за петицията. 

3. Получатели 
Данните ще бъдат предадени изключително на адресата(ите) на петицията (т.е. на съответния компетентен орган - например публичен орган или парламент). 

4. Възможност за възражение и прекратяване 
Можете да възразите срещу изпращането на нашия имейл бюлетин по всяко време с бъдещ ефект. 

Можете да оттеглите съгласието си за обработка на данни по всяко време с бъдещ ефект. 

4. Политика за „бисквитки"

4.1. Обща информация

1. „Бисквитките” са информация, предавана от нашия уеб сървър или уеб сървъри на трети страни до уеб браузърите на потребителите, където се съхраняват за по-късно извличане. „Бисквитките” могат да бъдат под формата на малки файлове или всякакъв друг вид информация за съхранение.   

2. В случай, че потребителите не желаят „бисквитките” да се съхраняват на компютъра им, те ще бъдат помолени да деактивират съответната опция в системните настройки на браузъра си. Запазените „бисквитки” могат да бъдат изтрити в системните настройки на браузъра. Изключването на „бисквитки” може да доведе до функционални нарушения на тази онлайн услуга. 

4.2. Управление на съгласието от Usercentrics

1. Ние използваме Платформата за управление на съгласието Usercentrics като инструмент за управление на съгласието като част от дейностите на Analytics на нашия уебсайт. Платформата за управление на съгласието Usercentrics събира регистрационни файлове и данни за съгласие с помощта на JavaScript. Този JavaScript ни позволява да информираме потребителите за тяхното съгласие с определени тагове на нашия уебсайт и да получим, управляваме и документираме това съгласие.  

2. Ние обработваме следните данни в процеса:  

  • Данни за съгласие (анонимизирани регистрационни данни (идентификатор на съгласие, идентификатор на процесора, идентификатор на администратора), състояние на съгласие, времеви печат); 
  • Данни за устройството (напр. съкратени IP адреси (IP v4, IP v6), информация за устройството, времеви печат); 
  • Потребителски данни (напр. имейл, идентификационни данни, информация за браузъра, SettingIDs, Changelog);  

3. ConsentID (съдържа горните данни), състоянието на съгласието, вкл. времевия печат се съхраняват едновременно в локалната памет на вашия браузър и на използваните облачни сървъри. По-нататъшна обработка ще се извърши само ако подадете искане за информация или оттеглите съгласието си. В този случай съответната информация ни се предоставя в компактен формат на данни в лесно четим текстов вид с цел обмен на данни (JSON файл).  

4. Не се съхранява информация за потребителя с цел статистика на използването на предоставено или непредоставено съгласие. Запазват се само честотата и местоположенията на кликванията.  

5. Личните данни се съхраняват на сървър на Google Cloud, разположен в ЕС (Брюксел, Белгия или Франкфурт на Майн, Германия).  

6. Целта на обработката на данни е анализът и управлението на дадените съгласия, за да спазим нашето задължение за управление на съгласието, съответстващо на ОРЗД. Използването на Usercentrics служи за доказване на предоставени и непредоставени съгласия, както и тяхното управление. 

7. Правното основание за управление на вашите съгласия за обработка на личните Ви данни е чл. 6, ал. 1, буква (е) от ОРЗД. Нашият законен интерес се основава на правно защитената документация и проверката на съгласията, контрола на маркетинговите мерки въз основа на даденото съгласие, както и оптимизирането на процента на съгласие.  

8. Данните се изтриват веднага щом вече не са необходими. Свързаната „бисквитка” има срок от 60 дни. Документът за оттегляне на дадено предварително съгласие се съхранява за срок от три години. Съхранението се основава на нашата отговорност съгласно чл. 5, ал. (2) от ОРЗД.

4.3 Опции за възражение

След като сте дали съгласие, Вие можете да възразите срещу използването на „бисквитки”, които се използват за измерване на обхвата на покритие и промоционални цели тук.

5. Изменения на Политиката за защита на данни 

5.1. Версия: декември 2021 г. 

Ние си запазваме правото да променяме тази Политика за защита на данните по отношение на обработката на данни, за да я адаптираме към промените в законодателството, промените в онлайн услугата или в обработката на данни. 

Ако се изисква съгласието на потребителя или ако елементите на Политиката за защита на данните съдържат разпоредби по отношение на договорните отношения с потребителите, промените ще се извършват само със съгласието на потребителите.   

От потребителите се изисква редовно да се информират за съдържанието на тази Политика за защита на данните. 

Търсене